Познань (Poznań) - Польша (Polska)
12/2018
GPS:52.405828, 16.929904


 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
Польский театр
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
Императорский замок
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
Императорский замок
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
Императорский замок
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
Костёл Фара
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)
 
Познань (Poznań) - Польша (Polska)